Hľadať

Welcome to the Frontpage

História TČM v Čechách a na Slovensku

I. škola tradičnej čínskej medicíny ( TČM ), bola založená v roku 1990 v Prahe, jej zakladateľmi sú  MUDr. Ľudmila Bendová a ing. Roman Benda. V tomto roku bola založená aj nezisková vzdelávacia organizácia Československá sinobiologická spoločnosť ( ČSBS), ktorej cieľom bolo  združovať všetkých záujemcov o TČM v Čechách i na Slovensku. Jej zakladateľkami sú MUDr.Ludmila Bendová, MUDr. Helena Jírová a MUDr. Michaela Lidická. ČSBS v rokoch zriadenia nadviazala kontakty s francúzskymi partnermi v organizácii Chuzhen a začala spolupracovať s Univerzitou Tradičného čínskeho lekárstva Guangming v Pekingu,  ktorá bola založená v roku  1984  a je dnes významnou Čínskou  univerzitou  pre šírenie tradičnej čínskej medicíny  pomocou diaľkového štúdia v Číne, ako aj v zahraničí a TUTCM v Tianjin, s ktorými spolupracuje dodnes. Profesori, ktorí na akreditovanej  škole TČM prednášajú, sú vysokoškolskými učiteľmi, každý je  vo svojom odbore s mnohoročnou  klinickou praxou a skúsenosťami, vynikajúcim odborníkom. Škola má skúsenosti  s výučbou nielen svojich aj  zahraničných študentov. 

      Štúdium v Prahe prebieha diaľkovou formou v piatich  päťdňových  seminárnych blokoch,  a  deväťdňového seminára, v priebehu jedného školského roku. V prvom ročníku so slovenskými a českými lektormi, následne už aj s čínskymi profesormi. Prednáša sa v čínštine so simultánnym prekladom do českého a slovenského jazyka, ( tlmočníci chodia pravidelne so študentami aj na prax do Číny).   Štúdium ďalej obsahuje ročne  šesť až osem  jedno až dvojdňových seminárov s českými a slovenskými lektormi, ktorí  majú absolvovanú prax v Číne. Študenti I. školy TČM majú vždy možnosť pri týchto seminároch využívať individuálne konzultácie.  Ročne majú študenti k dispozícii  v priemere 700 strán skrípt a odborných materiálov. Priebežne sa vykonávajú informatívne skúšky formou testov.  Po ukončení 1.- ročníka je pre tých študentov, ktorí chcú mať ukončené celé štúdium záverečnou skúškou, povinná skúška z teoretických základov  TČM. 

     Štúdium v odbore  akupunktúry je garantované  Čínskou univerzitou a pripravuje absolventov na zloženie  čínskej a medzinárodnej  skúšky z akupunktúry a tradičného čínskeho lekárstva. Študijné osnovy sú obdobné ako  na Akadémii TCM v Rakúsku vo Viedni, v Nemecku, Francúzsku. Spoločnosť je  členom PEFOTS ( Paneurópskej  federácie spoločností TCM),  spolupracujúcej na štandardoch  výuky a kvality absolventov inštitútov TČM v Európe. Prednášajúcimi profesormi sú napríklad   profesori Pang Junzhong (prednáša pravidelne aj vo Viedni)  profesorka gynekológie LI Chunying (výskumy v oblasti liečby endometriózy metódami TCM) profesorka akupunktúry Zhao Jiping (pekingský inštitút TCM), profesor akupunktúry Li Jianzhong, (primár oddelenia akupunktúry  nemocnice Xuanwu v Pekingu). Je podpísaná spolupráca  s Tianjinskou Univerzitou TCM, na ktorú sú každoročne, v jeseni,  organizované jednomesačné študijné pobyty členov  ČSBS a SINBIOS. Inštitút Chuzhen, podľa osnov ktorého,  spolu so školou Guangming, sa vyučuje  na I. škole TČM, má za cieľ podporovať rovnaký spôsob  výučby, ako sa dostáva študentom Tradičnej čínskej medicíny v Pekingu, Šanghaji, ale  i vo Francúzsku či v dalších štátoch Európy.
 
Cieľom inštitútu Chuzhen je :

1.) Umožniť európskej verejnosti prístup k celku základných kurzov TČM,  zahrňujúcich okrem  teoretických základov aj mnoho pojednaní o fytoterapii, akupunktúre, kanonických textoch, vnútornej medicíne.
2.) Organizovať v Európe  kurzy  čínskej medicíny  vedené čínskymi profesormi
3.) Organizovanie klinických stáží v čínskych nemocniciach v Číne.

História TČM na Slovensku

Na Slovensku v roku 2000 skupina lekárov  troch medicínskych odborov, anesteziológ MUDr. Alena Ondrejkovičová, ortopéd MUDr.Gabriel Petrovics a všeobecný   lekár MUDr. Juraj Gajdoš a dvaja nelekári pán Miroslav Králik a pani Danka Jellínková, založili občianske združenie SINBIOS (Sinobiologická spoločnosť), ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra  SR dňa 6. 11. 2000.  Sinobiologická spoločnosť je sesterskou spoločnosťou Československej sinobiologickej spoločnosti, od svojho založenia úzko spolupracuje s I. školou tradičnej čínskej medicíny v Prahe, šíri myšlienky tradičnej čínskej filozofie v oblasti zdravého spôsobu života. V priebehu svojej 9 ročnej existencie poriada 4x do roka výukové semináre z oblasti tradičnej čínskej diagnostiky, fytoterapie, akupresúry, akupunktúry, dietetiky, fengshui, Qui gong, tuina masáží, I –ting, čínskej astrológie a tiež zaraďuje  praktické výukové semináre pre slovenských študentov I.školy TČM,  pod vedením lektorov, absolventov  I. školy  TČM.  Hlavnou náplňou  spoločnosti je však  zabezpečenie možnosti  štúdia tradičnej čínskej medicíny,  tak ako pre odbornú medicínsku verejnosť, tak aj pre záujemcov zo strany  laikov.
Prvým predsedom spoločnosti SINBIOS bol MUDr. Juraj Gajdoš.

Sinobiologická spoločnosť na Slovensku má dnes viac ako 300 členov, frekventanti kurzov sú  vysokoškolsky i  stredoškolsky vzdelaní záujemci o spôsob života a liečbu z pohľadu tradičnej čínskej filozofie.

Československá sinobiologická spoločnosť, I. škola TČM a Sinobiologická spoločnosť na Slovensku, pripravujú v roku 2010 jubilejný  Pražský kongres TČM s medzinárodnou účasťou, z príležitosti 20.  výročia založenia I. školy TČM a Československej sinobiologickej spoločnosti a tiež z príležitosti 10. výročia založenia Sinobiologickej spoločnosti  na Slovensku.
Témou kongresu bude : Tradičná čínska medicína a civilizačné ochorenia tretieho tisícročia.

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD